Menu

020-280 70 97

Privacy statement

Privacy statement

  1. Kroon Banden B.V. gaat zorgvuldig en in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens om met de persoonsgegevens van consumenten.
  2. Kroon Banden B.V. vergaart op verschillende manieren en met verschillende doeleinden persoonlijke gegevens.
  3. Kroon Banden B.V. registreert en bewaart de persoonsgegevens die zij verkrijgt bij informatieverzoeken, bijvoorbeeld doch niet uitsluitend via het elektronische antwoordformulier op haar website, met als doel het op de meest correcte wijze beantwoorden van vragen dan wel het voldoen aan andere wensen of verzoeken van de consument. Deze gegevens worden niet gebruikt om zonder voorafgaande toestemming van de consument de consument ongevraagd te benaderen.
  4. Bij het aangaan van een overeenkomst, bijvoorbeeld doch niet uitsluitend via de Webwinkel van Kroon Banden B.V., verstrekt de consument persoonsgegevens aan Kroon Banden B.V., waaronder naam, adres, telefoon en e-mailadres. Deze gegevens zijn noodzakelijk voor het correct uitvoeren van de overeenkomst. De persoonsgegevens zijn opgenomen in het klantenbestand van Kroon Banden B.V. en kan deze gegevens gebruiken voor het ongevraagd benaderen van de consument met bijvoorbeeld aanbiedingen, doch enkel indien de consument hiervoor voorafgaande toestemming verleend heeft.
  5. De consument kan een verleende toestemming voor het gebruik van zijn e-mailadres te allen tijde intrekken.
  6. Het is Kroon Banden B.V. verboden persoonsgegevens van consumenten aan derden te verstrekken, behoudens ingeval daartoe een wettelijke verplichting bestaat.
  7. Er is sinds 1 juni 2012 een nieuwe wet, de telecomwet. Daardoor is elke website wettelijk verplicht de gebruiker te informeren over ‘cookies’ en toestemming te vragen voor het gebruik hiervan. Ook de websites van Kroon Banden B.V. maken gebruik van cookies.

 

Omdat de cookiewetgeving versneld is ingevoerd, is Kroon Banden B.V. op dit moment nog druk bezig om te kijken hoe zij technisch kan voldoen aan de wetgeving en u als bezoeker een optimale gebruikservaring kan blijven bieden. Kroon Banden B.V. kiest er bewust voor om geen overhaaste maatregelen te nemen, maar de tijd te nemen om te komen tot een structurele oplossing.

 

Kroon Banden B.V. wil u informeren over het gebruik van cookies op de Kroon Banden B.V. websites. Om haar dienstverlening te optimaliseren, gebruik van cookies. Cookies zijn kleine porties data die naar uw browser worden verzonden door een webserver. Deze data wordt op uw harde schijf geïnstalleerd. Zij registreren de data met betrekking tot de navigatie van uw computer op de Kroon Banden B.V. website (de pagina’s die u bezoekt, de tijd en datum van uw bezoek etc). Cookies stellen Kroon Banden B.V. in staat om haar diensten beter op uw persoonlijke behoeftes af te stemmen. Indien u geen cookies wenst te accepteren, kunt u dit bewerkstelligen door de instellingen van uw browser aan te passen.

 

  1. Consumenten hebben het recht om van Kroon Banden B.V. informatie te vragen over de persoonsgegevens waarover Kroon Banden B.V. beschikt, alsmede om die persoonsgegevens waar nodig te verbeteren of aan te vullen. Indien zijn persoonsgegevens niet langer noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een overeenkomst, een andere verplichting of een hiermee in direct verband staand doel, kan de consument Kroon Banden B.V. verzoeken om de persoonsgegevens te verwijderen.