Menu

020-280 70 97

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Kroon Banden B.V.

 

 

Artikel 1 – Definities 

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 

Klant

Iedere natuurlijk persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, die opdracht geeft tot de levering van een Dienst en/of Product respectievelijk of een Dienst en/of Product van Kroon Banden heeft afgenomen.

Kroon Banden

Kroon Banden B.V.

APK

de Algemene Periodieke Keuring, zoals door de overheid verplicht gesteld voor auto’s.

BW

het Burgerlijk Wetboek

Levering

Het moment waarop Kroon Banden de Klant het bezit over het Product verschaft, danwel het voertuig waaraan een Dienst verleend is weer ter beschikking stelt aan de Klant.

Leveringsprogramma

Het totaal van Diensten en Producten dat Kroon Banden levert of heeft geleverd, zoals vermeld op de website www.kroonbanden.nl

Diensten

Montage, onderhoud, reparatie, keuringen en alle overige werkzaamheden aan of ten behoeve van (motor) voertuigen uit het Leveringsprogramma van Kroon Banden.

Product

Iedere zaak uit het Leveringsprogramma van Kroon Banden.

Overeenkomst

Het verrichten van Diensten en/of de verkoop van een Product door Kroon Banden aan een Klant.

Overeenkomst op afstand

De overeenkomst waarbij uit het Leveringsprogramma, Kroon Banden via een webwinkel, of een vergelijkbaar systeem, Producten en/of Diensten te koop aanbiedt en de Klant via internet of een vergelijkbaar systeem Producten of Diensten koopt.

 

 

Artikel 2 – Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle Overeenkomsten tussen de Klant en Kroon Banden, waaronder begrepen abonnementen en overige speciale overeenkomsten uit het Leveringsprogramma,.

2.2 Van deze algemene voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien partijen daarmee uitdrukkelijk schriftelijk hebben ingestemd.

 

Artikel 3 – Conformiteit

3.1       Kroon Banden staat jegens de Klant in voor de deugdelijkheid van door haar aan het voertuig van de Klant gemonteerde Producten in relatie tot de prijs ervan, tenzij er sprake is van:

  1. I)              niet-inachtneming door de Klant van de door Kroon Banden of de producent of de importeur van het Product gegeven aanwijzingen of voorschriften voor het gebruik;
  2. II)            een ander dan volgens algemene verkeersopvattingen normaal gebruik door de Klant;

III)          gebreken voortkomend uit volgens algemene verkeersopvattingen normale slijtage; of

  1. IV)          gebreken waarvoor de producent van het Product garantie heeft uitgesloten.

3.2    Kroon Banden zal de door de Klant gewenste Dienst naar beste vermogen uitvoeren.

 

Artikel 4 – APK-keuringen

4.1          Indien de Klant Kroon Banden verzoekt tot het verrichten van een APK-keuring ter zake van zijn voertuig, zijn de volgende bepalingen van toepassing:

De APK keuring geschiedt volgens de door de overheid vastgestelde richtlijnen. De klant is verantwoordelijk voor de staat van onderhoud van het aangeboden voertuig. De APK keuring is uit de aard van de zaak een momentopname en geeft geen garantie voor de afwezigheid van gebreken die of niet geconstateerd kunnen worden of niet onderworpen zijn aan de keuring. Voorts biedt de keuring vanwege het feit dat het een momentopname is, geen garantie voor de veiligheid van de auto in de periode gelegen tussen twee APK-keuringen.

Kroon Banden zal bij de APK keuring conform de richtlijnen van de Rijksdienst voor het Wegverkeer handelen en staat niet in voor gebreken die niet zichtbaar zijn bij de keuring of niet aan keuring onderworpen zijn.

4.2          De Klant is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de voor de APK-keuring vereiste algemene staat van onderhoud van zijn voertuig. De APK keuring voldoet aan de eisen van de RDW en ziet niet op eventuele onderhoudsgebreken die niet vallen onder de richtlijnen van de RDW. Zo ziet de keuring bijvoorbeeld niet op het herkennen van de noodzaak tot de vervanging van onderdelen die noodzakelijk zijn of kunnen zijn, maar die niet vallen onder de te keuren delen van een auto, waaronder ondermeer begrepen: de distributieriem, vervanging van olie en andere vloeistoffen, vervanging van filters. Adviespunten, reparatiepunten en afkeurpunten geven slechts aan welke punten op grond van de APK regeling vermeld moeten worden op het APK formulier.

4.3          Voor zover Kroon Banden tijdens de APK-keuring afkeurpunten ontdekt dan zal Kroon Banden die punten aan de Klant meedelen. Pas wanneer de Klant opdracht geeft om deze afkeurpunten te repareren, zal Kroon Banden hiertoe overgaan.

4.4          Kroon Banden is niet aansprakelijk voor schade, ontstaan aan een voertuig, of onderdelen daarvan als de schade het gevolg is van de noodzakelijke maatregelen die Kroon Banden moet nemen ten behoeve van de keuring, waaronder begrepen, de wettelijk verplichte meting van emissiewaarden (met inbegrip van maar niet beperkt tot roetmetingen), tenzij de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Kroon Banden.

 

 

Artikel 5 – Onderhoudsbeurten

5.1          Naast de APK-keuring verricht Kroon Banden in opdracht van de Klant ook kleine en grote onderhoudsbeurten. Op de website van Kroon Banden (www.kroonbanden.nl ) staat vermeld welke onderdelen van het voertuig van de Klant worden gecontroleerd (controlepunten).  Na het uitvoeren van de onderhoudsbeurt ontvangt de Klant een lijst met controlepunten waarop zichtbaar is welke controles hebben plaatsgevonden. Eventuele afwijkingen op de controlepunten worden aan de Klant medegedeeld. Reparatie of vervanging door Kroon Banden zal pas plaatsvinden na opdracht van de Klant.

5.2          De onderhoudsbeurt is uit de aard van de zaak een momentopname en geeft geen garantie voor de afwezigheid van gebreken die of niet geconstateerd kunnen worden of niet onderworpen zijn aan de onderhoudsbeurt. Voorts biedt de onderhoudsbeurt vanwege het feit dat het een momentopname is, geen garantie voor de staat van het onderhoud van de auto in de periode na afloop van de onderhoudsbeurt. Kroon Banden zal bij de onderhoudsbeurt conform de controlepunten de staat van het voertuig beoordelen. Zo ziet de onderhoudsbeurt bijvoorbeeld niet op het herkennen van de noodzaak tot vervanging van onderdelen die noodzakelijk zijn of kunnen zijn, maar niet vallen onder de controlepunten van de onderhoudsbeurt, of niet kenbaar zijn bij de onderhoudsbeurt, zoals bijvoorbeeld de vervanging van een distributieriem.

5.3          Kroon Banden is niet aansprakelijk voor schade, ontstaan aan een voertuig, of onderdelen daarvan als de schade het gevolg is van de noodzakelijke maatregelen die Kroon Banden moet nemen ten behoeve van het verrichten van de onderhoudsbeurt, tenzij de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Kroon Banden.

 

Artikel 6 – Opdrachten tot reparatie, montage of vervanging

6.1          De levering van Producten is in beginsel inclusief montage, tenzij uit de aard van het te leveren Product of de daarbij gegeven omschrijving volgt dat geen montage kan of zal plaatsvinden.

6.2          Aan Kroon Banden gegeven opdrachten tot reparatie, montage of vervanging houden niet mede in de opdracht tot vervanging of vernieuwing van die onderdelen, die pas na demontage zichtbaar worden en alsdan blijken te moeten worden vervangen of vernieuwd, alsmede het repareren van al die gebreken, waarvan bij demontage blijkt en waarvan reparatie raadzaam of noodzakelijk is.

6.3          Kroon Banden voert bijkomende reparaties of vervangingen als bedoeld in artikel 6.1 slechts uit nadat de Klant daarvoor toestemming heeft gegeven.

6.4          Kroon Banden is gerechtigd om bij de uitvoering van reparaties, montage of vervanging gebruik te maken van de diensten van derden, die de reparatie geheel of gedeeltelijk zullen uitvoeren in opdracht van Kroon Banden.

6.5          Kroon Banden is niet aansprakelijk voor schade, ontstaan aan een voertuig, of onderdelen daarvan als de schade het gevolg is van de noodzakelijke maatregelen die Kroon Banden moet nemen ten behoeve van het verrichten van de reparatie, montage of de vervanging, tenzij de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Kroon Banden.

 

Artikel 7 – Ruitschade

7.1           Op de montagewerkzaamheden  en reparatiewerkzaamheden van autoruiten verleent Kroon Banden garantie voor de levensduur van de auto, mits voldaan is aan de door Kroon Banden vereiste omstandigheden en het voertuig in een staat verkeert waarin de autoruit deugdelijk geplaatst kan worden. Dit is bijvoorbeeld niet het geval, wanneer er sprake is van corrosie in de raamsponning. Wanneer de door Kroon Banden gerepareerde en/of geplaatste ruit vervangen wordt door derden loopt de door Kroon Banden verleende garantie ten einde.

7.2           De garantie is niet overdraagbaar aan derden en eindigt wanneer de auto in eigendom overgedragen wordt.

7.3           Kroon Banden maakt bij de reparatie van ruitschades gebruik van hars. Hoewel Kroon Banden zich tot het uiterste zal inspannen deze ruitschade te verhelpen, is het mogelijk dat ten gevolge van de werkingen van hars de ruitschade (deels) zichtbaar blijft. Hiervoor is Kroon Banden niet aansprakelijk.

7.4           Wanneer de Klant ervoor kiest een noodruitvoorziening te laten plaatsen dient de Klant zich te houden aan de door Kroon Banden aangegeven maximumsnelheid en dienen alle ramen, en een eventueel zonnedak, gesloten te blijven tijdens het rijden.

7.5           In geval van ruitschade behoudt Kroon Banden zich het recht voor om de  verzekeringsmaatschappij van de Klant op de hoogte te stellen van de ontstane ruitschade, tenzij de Klant hiertegen bezwaren heeft geuit.

7.6           Op reparaties en montage van ruiten is het bepaalde in artikel 6 van toepassing, tenzij uit het voorstaande anders blijkt.

 

Artikel 8 – Koop op afstand

8.1          In geval van koop op afstand die via een webwinkel tot stand komt, maar waarbij de Levering plaatsvindt bij Kroon Banden door montage van de Producten aan een auto, heeft de Klant niet het recht om overeenkomstig artikel 7:46 lid 1 BW de koop op afstand binnen zeven dagen na ontvangst van de Producten te ontbinden, en wordt de verkoop gelijk gesteld aan een verkoop in een filiaal, aangezien op de auto gemonteerde Producten door hun aard niet teruggezonden kunnen worden.

8.2          In geval van koop op afstand die via een webwinkel tot stand komt, waarbij de Producten rechtstreeks aan de Klant gezonden worden, zonder gebruik te maken van overige Diensten van Kroon Banden, heeft de Klant overeenkomstig artikel 7:46 lid 1 BW wel het recht om binnen zeven dagen na ontvangst van de Producten de koop op afstand te ontbinden.

 

Artikel 9 – Betaling

9.1          Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, vindt betaling plaats bij de Levering. Bij specifieke voor de klant bestelde Producten kan vooruitbetaling verlangd worden. Bij koop via de Webshop vindt betaling direct bij het plaatsen van de bestelling plaats en dus voorafgaand aan de levering.

9.2          Vindt betaling niet plaats bij de Levering en is niet uitdrukkelijk schriftelijk een andere wijze van betaling overeengekomen, dan heeft Kroon Banden recht op een rentevergoeding van 1% per maand over het bedrag van de schuld over de periode lopend vanaf veertien dagen na de Levering tot aan de dag der algehele voldoening. Voor de berekening van de omvang van het rentebedrag wordt met een maand gelijkgesteld een gedeelte van een maand.

9.3          Betalingen strekken telkens eerst tot delging van eventuele verschuldigde rente en openstaan gaat de oudste het eerst teniet, ondanks eventuele andersluidende omschrijvingen bij de betaling.

9.4          Artikel 9.2 is van overeenkomstige toepassing indien op grond van artikel 9.1 een ander tijdstip van betaling is overeengekomen en de betaling op het overeengekomen tijdstip uitblijft.

9.5          Indien de Klant, na sommatie door Kroon Banden, in gebreke blijft met de betaling van zijn schuld, is Kroon Banden gerechtigd incassokosten in rekening te brengen. De incassokosten omvatten gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten. De buitengerechtelijke incassokosten omvatten alle kosten die Kroon Banden in rekening gebracht krijgt door deurwaarders, incassokantoren, advocaten, etc., met een maximum van 15% van de schuld die de Klant aan Kroon Banden moet betalen, een en ander tenzij de Klant gemotiveerd aannemelijk maakt dat de werkelijke door Kroon Banden gemaakte buitengerechtelijke incassokosten een lager bedrag belopen.

 

Artikel 10 – Garantie

10.1        Tenzij anders overeengekomen (zoals bijvoorbeeld in geval van ruitschade) verleent Kroon Banden, onverminderd de rechten of vorderingen die de wet de Klant toekent, een garantie van twaalf maanden op de door haar uitgevoerde werkzaamheden en de door haar geleverde onderdelen. Kroon Banden zal gedurende een periode van 12 maanden na uitvoering van de reparatie of na levering van een reservedeel, kosteloos zorgdragen voor herstel of reparatie van defecten die verband houden met de gebruikte materialen of de uitvoering van de werkzaamheden.

10.2        Voor een aantal Producten kan een afwijkende garantietermijn gelden. Die termijn en de voorwaarden staan vermeld op www.kroonbanden.nl.

10.3        Garantiewerkzaamheden zullen in en vanuit de werkplaatsen van Kroon Banden worden uitgevoerd.

10.4        Met betrekking tot levering- en montage van katalysatoren geldt een afwijking van de bepalingen van artikel 10.1, met dien verstande dat een garantie wordt verleend op defecten die voortkomen uit productie- of fabricagefouten van de fabrikant. De beoordeling van een garantieclaim dienaangaande zal, vanwege het technische karakter van het onderdeel, worden verricht door de fabrikant in kwestie; het betrokken voertuig zal gedurende de afhandeling van deze claim in opdracht en voor rekening van de Klant worden voorzien van een nieuwe katalysator. Toekenning van de garantieclaim leidt dan tot restitutie.

 

Artikel 11 – Diversen

11.1     Indien na uitvoering van de aan Kroon Banden opgedragen werkzaamheden en kennisgeving daarvan aan de Klant het betreffende voertuig niet binnen zeven werkdagen nadat die kennisgeving heeft plaatsgehad door de Klant is afgehaald, is Kroon Banden gerechtigd om ter zake aan die Klant stallingskosten in rekening te brengen van € 100,– per dag of dagdeel.

 

Artikel 12 – Aansprakelijkheid Kroon Banden

12.1       Onverminderd het elders in deze algemene voorwaarden bepaalde is Kroon Banden aansprakelijk indien een tekortkoming in de nakoming van een verplichting jegens een Klant is te wijten aan haar opzet of bewuste roekeloosheid, of op grond van de wet, rechtshandeling of verkeersopvattingen voor rekening van Kroon Banden komt.

12.2       Gebreken die aan het voertuig van de Klant zijn ontstaan als gevolg van door Kroon Banden onjuist uitgevoerde montagewerkzaamheden zullen kosteloos door Kroon Banden worden hersteld.

12.3       Indien Kroon Banden aansprakelijk is voor schade dan is Kroon Banden gerechtigd die schade op haar kosten te doen herstellen. Indien de Klant ervoor kiest de schade door een derde te laten herstellen dan is Kroon Banden slechts gehouden de schade te vergoeden tot het bedrag aan kosten dat zij zelf gemaakt zou hebben indien de Klant aan Kroon Banden de gelegenheid zou hebben gegeven de schade te (doen) herstellen.

12.4       In geval van schade als gevolg van aansprakelijkheid van Kroon Banden is Kroon Banden uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Kroon Banden is niet aansprakelijk voor mogelijke gevolgschade van welke aard dan ook, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid.

12.5       In geval van schade als gevolg van aansprakelijkheid van Kroon Banden is Kroon Banden uitsluitend aansprakelijk voor schade van aan haar toevertrouwde auto’s geparkeerd op het terrein van Kroon Banden. Kroon Banden is niet aansprakelijk voor schade geleden buiten het terrein van Kroon Banden en voor schade die ontstaat op het moment dat de Klant het voertuig zelf bestuurt.

12.6       In alle gevallen is de aansprakelijkheid van Kroon Banden beperkt tot het bedrag van de door haar verzekering gedane uitkering, voor zover de schade gedekt wordt door de verzekering, danwel is de aansprakelijkheid van Kroon Banden beperkt tot het oorspronkelijke factuurbedrag.

Artikel 13 – Klachten

13.1        Eventuele klachten dient de Klant binnen acht dagen na Levering van de Producten en/of Diensten aan Kroon Banden te melden, tenzij op grond van artikel 7:23 BW een langere termijn geldt.

13.2        Indien de Klant niet binnen de op grond van artikel 13.1 geldende termijn heeft gereclameerd, geldt de geleverde Dienst en/of het geleverde Product als deugdelijk.

13.3        Eventuele door de Klant aan zijn voertuig geconstateerde schade, die volgens de Klant is veroorzaakt tijdens het verrichten van Diensten door Kroon Banden, dient uiterlijk de eerstvolgende werkdag nadat de Klant zijn voertuig bij Kroon Banden heeft afgehaald, aan Kroon Banden te worden gemeld.

13.4        Voor schade gemeld na de artikel 13.3 genoemde termijn is Kroon Banden niet aansprakelijk tenzij Kroon Banden de aansprakelijkheid daarvoor uitdrukkelijk schriftelijk erkent.

 

Artikel 14 – Toepasselijk recht, geschillen en forumkeuze

14.1       Op de Overeenkomst(en) tussen Kroon Banden en de Klant is Nederlands recht van toepassing.

14.2       Geschillen tussen Kroon Banden en de Klant zullen eerst door middel van onderling overleg gepoogd te worden opgelost, zo nodig door inschakeling van een door partijen gezamenlijk gekozen expertisebureau ter vaststelling van de oorzaak van de door de Klant gestelde schade.

14.3       Kroon Banden draagt de kosten van de expert als bedoeld in artikel 14.2, indien de uitkomst van de expertise uitwijst dat de door de Klant gestelde directe schade veroorzaakt is door Kroon Banden en zij voor de vergoeding van die schade aansprakelijk is.

14.4       Indien partijen in onderling overleg het geschil niet tot een oplossing brengen, is de Rechtbank te Zutphen bij uitsluiting bevoegd van het geschil kennis te nemen, tenzij de in Nederland geldende wetgeving dwingend anders voorschrijft.

14.5       Partijen zijn, in afwijking van het bepaalde in artikel 14.4, bevoegd om binnen de grenzen van het desbetreffende reglement, geschillen aanhangig te maken bij de Klachtencommissie van de Stichting Economische Automobielclub te Deventer.

 

Artikel 15 – Slotbepalingen

15.1       Nietigheid of vernietigbaarheid van één van de bepalingen of leden daarvan in deze algemene voorwaarden laat de geldigheid van de overige bepalingen dan wel de overige leden onverlet.

15.2       Partijen verplichten zich dan in te stemmen met een nieuwe bepaling die zoveel mogelijk qua inhoud, bereik en doelstelling met de oude nietige bepaling overeenkomt.